หมวดหมู่
อื่นๆ

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย (Anti-Aging Therapy)

โปรแกรมการดูแลในรูปแบบเวชศาสตร์ชะลอวัย สามารถอธิบายได้ดังนี้

ศุนย์เวชศาตร์ชะลอวัย โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ ดูแลคุณด้วยโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่ถูกออกแบบเฉพาะบุคคล โดยมีขั้นตอนดังนี้

การตรวจภาวะสุขภาพ เพื่อทราบแนวทางเบื้องต้นในการวินิจฉัย

ศุนย์เวชศาตร์ชะลอวัย โนวาวิด้า อินทิเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์ เริ่มต้นประเมินภาวะสุขภาพของคุณโดยการใช้เครื่อง Electro Interstitial Scan (EIS) โดยการนำวิวัฒนาการ และเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทำการวิเคราะห์ระบบการทำงานของร่างกายทั้ง 9 ระบบผ่านของเหล็วในร่างกาย และแสดงผลในรูปแบบของแท่งกราฟ และสี ทำให้คุณทราบภาวะสุขภาพในรูปแบบ Real-time โดยขั้นตอนนี้ทางทีมแพทย์ หรือผู้ชำนาญการจะนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางเบื่องต้นในการประเมินการรักษา

การให้คำปรึกษาของแพทย์

การรักษาในรูปแบบเวชศาตร์ชะลอวัย ทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์จะให้ความสำคัญกับการซัก-ถาม เกี่ยวกับรูปแบบการใช้ชีวิต อาทิการนอน การทานอาหาร การออกกำลังกาย รวมถึงประวัติการรักษาในอดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ จากนั้นทีมแพทย์จะทำการวางแผนการตรวจเลือดที่เหมาะสมกับคุณเพื่อวางแผนการดูแลภาวะสุขภาพเฉพาะบุคคล

การตรวจเลือด

การตรวจเลือดเป็นสิ่งจำเป็นในการประเมินภาวะสุขภาพของร่างกาย เพราะเป็นกุญแจสำคัญในการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพของเซลล์เม็ดเลือด และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำให้ทีมแพทย์สามารถวินิจฉัยโรค หรือความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของคุณ

การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา

หลังจากได้รับผลการตรวจเลือด ทีมแพทย์จะทำการออกแบบ และวางแผนการรักษาโดยละเอียดตามภาวะสุขภาพเฉพาะบุคคล โปรแกรมการรักษาต่างๆ จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยการบำบัดเซลล์ อาทิการล้างสารพิษในร่างกาย การให้วิตามินทางหลอดเลือด การดูแลระบบโภชนาการ รวมถึงการรักษาโดยใช้เซลล์บำบัด

Novavida's Anti-Aging Treatments