Novavida Integrative Medical Center & Wellness Center Thailand

Welcome to Novavida Integrative Medical Center & Wellness Center Thailand

ศูนย์การแพทย์บูรณาการและศูนย์สุขภาพโนวาวิด้า ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีการคิดค้น และพัฒนาของ NOVAVIDA LABORATORY ด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำผู้มากประสบการณ์ และผ่านการทำงานกับนานาประเทศ  นอกจากนวัตกรรมที่เราทุ่มเท คิดค้น พัฒนา และผ่านการทดลองมามากกว่า 20 ปี เรายังให้ความสำคัญกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ที่สถานพยาบาลชั้นนำในนานาประเทศเลือกใช้ ด้วยความมุ่งมันที่จะพัฒนาการรักษาเพื่อทำให้ผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุที่ยืนยาวโดยปราศจากโรค

““มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ระดับสากลเพื่อให้ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีอายุที่ยืนยาว โดยปราศจากโรค” ”

VISION วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับสากล เพื่อทำให้ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุที่ยืนยาวโดยปราศจากโรค

MISSION กลยุทธ์

  1. คิดค้นพัฒนาคุณภาพในการรักษา โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีความปลอดภัย เป็นหัวใจหลักในการทำงาน
  2. มุ่งเน้นการให้บริการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ และยึดจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นหัวใจหลักในการทำงาน
  4. สร้างบรรยากาศที่ดีของศูนย์การแพทย์บูรณาการโนวาวิด้า เสมือนบ้านของผู้เข้ารับบริการ

 

About - Novavida