การรักษามะเร็งแบบบูรณาการที่โนวาวิด้า

เทคโนโลยีทางชีวภาพในการรักษามะเร็ง

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีหน้าที่ต่อต้านและทำลายเซลล์มะเร็ง ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิด

ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทคือ

  • บีเซลล์ (B Cell) มีหน้าที่สร้างแอนติบอดี้ (Antibody) เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  • ทีเซลล์ (T Cell) มีหน้าที่ช่วยเหลือ B cellในการสร้างแอนติบอดี้และสามารถฆ่ามะเร็งได้โดยตรง
  • NK Cell หรือเซลล์เพชรฆาต มีหน้าที่ฆ่าเซลล์ท่ำงานผิดปกติ หรือเซลล์มะเร็งรวมถึงเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส

เซลล์บำบัดคือการรักษาโดยใช้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน มาตรวจสอบเซลล์ที่ทำงานผิดปกติในร่างกาย หรือเซลล์มะเร็ง และกำจัดทำลาย รวมถึงส่งข้อมูลไปยัง ทีเซลล์ และ บีเซลล์อีกด้วย

ห้องปฏิบัติการโนวาวิด้าได้พัฒนาเทคโนโลยีการแยกชนิดของเซลล์ การทำให้ได้เซลล์ชนิดเดียวกันและเพิ่มจำนวนเซลล์ชนิดนั้นๆให้ได้ตามความต้องการของแพทย์ รวมถึงมีระบบการเพาะเลี้ยงแบบปราศจากเชื้อที่มีมาตรฐาน จึงทำให้การเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลล์ของคนไข้เหมาะสำหรับการนำไปใช้ทางคลินิก และทางห้องปฏิบัติการได้มีการบริการเพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันหลายชนิด เช่น Lymphocyte cell, NK cells and Dendritic cells vaccine เพื่อที่จะสามารถใช้กับมะเร็งหลากหลายชนิด

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยให้ทราบถึงจำนวนเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายหรือเพื่อประเมินการทำหน้าที่ของเซลล์ภูมิคุ้มกันว่ายังทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่
  • ผู้รับบริการสามารถตรวจเพื่อประเมินว่ามีโอกาสในการเป็นมะเร็งหรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อประเมินการรักษาในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็ง
  • เป็นการตรวจเพื่อหาจำนวนเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะต่อมะเร็งชนิดนั้นๆ
  • เป็นการตรวจเพื่อประเมินการทำงานของเซลล์เพชรฆาต (NK cell) ในการตรวจจับและทำลายเซลล์มะเร็ง

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์

เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบภูมิคุ้มกัน เกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อและการทำลายเซลล์มะเร็ง ทางห้องปฏิบัติการโนวาวิด้ามีบริการในการแช่แข็งเซลล์ชนิดนี้ให้กับลูกค้ามะเร็งที่กำลังเข้าโปรแกรมการรักษามะเร็ง เพื่อที่คนไข้สามารถที่จะใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสมดุลในร่างกาย หลังจากที่จบกระบวนการรักษา ทำให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วและทำให้ป้องกันโรคแทรกซ้อนอีกด้วย

 

เซลล์เพชรฆาต

เซลล์เพชรฆาต เป็นเซลล์ในกลุ่มของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิด ซึ่งสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมาก เซลล์ชนิดนี้จึงถูกใช้ในการรักษามะเร็ง การผลิตเซลล์เพชรฆาตต้องอาศัยเทคนิคพิเศษรวมถึงกระบวนการที่ซับซ้อนในการคัดแยกเซลล์ให้มีความบริสุทธิ์ และใช้น้ำยาเพาะเลี้ยงพิเศษที่ทำให้เพิ่มจำนวนเซลล์ได้มากและเพียงพอต่อการรักษาระดับมาตรฐานในโรงพยาบาล

Dendritic Cell Vaccines

Dendritic cell เป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิด ที่ทำหน้าที่เสนอแอนติเจน หรือสิ่งแปลกปลอมให้เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันชนิดอื่นๆได้ทำความรู้จัก เพื่อให้สร้างเซลล์ในภูมิคุ้มกันออกมาได้จำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมนั้นๆ การใช้เซลล์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพมากในการรักษามะเร็งเพราะว่าทางห้องปฏิบัติการโนวาวิด้าจะสามารถคัดแยกเซลล์ชนิดนี้จากเลือดของคนไข้ และนำมาเพาะเลี้ยงร่วมกันกับโปรตีนสายสั้นๆที่สกัดจากก้อนมะเร็งที่พบในคนไข้ เพื่อให้ Dendritic cell สามารถทำความรู้จัก และเรียนรู้ ก่อนที่จะนำ DC cell vaccine ใส่กลับคืนให้คนไข้ เพื่อให้ Dendritic cell vaccine สามารถเสนอลักษณะที่จำเพาะของโปรตีนสายสั้นๆนั้นให้กับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันชนิดอื่นในร่างกาย และร่างกายจะสามารถผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากๆกับมะเร็งชนิดนั้นๆได้

เคมีบำบัดโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ (Mistletoe)

เคมีบำบัดโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Mistletoe Therapy คือสารสกัดจากพืชเพื่อรักษามะเร็ง ทางการแพทย์นิยมใช้กันแพร่หลายในทวีปยุโรปและเอเชีย วิธีการใช้จะใช้ควบคู่กับการทำเคมีบำบัดหรือการฉายแสงเพื่อลดอาการข้างเคียงของเคมีบำบัด เช่น อาเจียน เวียนศีรษะและเพิ่มการอยากอาหาร อีกทั้งยังสามารถลดอาการปวดที่เกิดจากมะเร็งและป้องกันการเกิดใหม่ของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย