การตรวจเลือด Blood Test

โปรแกรมการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสื่อมของร่างกาย และความน่าจะเป็นในการเกิดโรค ซึ่งเป็นการตรวจวิเคราะห์แบบเจาะลึก ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการสำคัญเพื่อบ่งชี้การทำงาน และความเสื่อมของอวัยะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคหรือสภาวะบางอย่างที่ผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสมเฉพาะบุคคล