STEM CELLs

Stem Cell Therapy
เซลล์บำบัด (Stem Cell Therapy) คือการนำเซลล์สุขภาพดีที่ยังมีชีวิตอยู่เข้าไปสู่ร่างกาย เป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ สามาใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคได้
Doctor